Terms of use

Voor het gebruik van deze website geldt het volgende.

Auteursrecht

Tenzij anders aangegeven is alle content (inhoud) op de Valiaz-websites eigendom van Valiaz. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valiaz. Een uitzondering hierop vormt de informatie waarvan expliciet wordt aangegeven dat ze kan worden gedownload.

Disclaimer

In de content (inhoud) die op deze website staat, kunnen hypertextlinks of pointers zijn opgenomen naar informatie die door andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties is opgesteld of door deze organisaties wordt onderhouden. Deze links en pointers zijn toegevoegd voor het gemak van de bezoekers van deze site. Valiaz garandeert niet dat de gelinkte informatie correct, relevant, actueel of volledig is. Het opnemen van links of pointers naar andere websites dan de websites van Valiaz betekent niet dat wij die sites en de informatie op die sites belangrijk vinden. Ook betekent dit niet dat wij:

- meningen die op die sites worden geuit, delen
- commerciële producten of diensten die daarop worden aangeboden, aanprijzen, aanbevelen of prefereren
- onbeperkt achter de organisaties staan door wie deze sites worden gesponsord, door middel van een handelsnaam, handelsmerk, producten of anderszins.

Een verwijzing op de websites van Valiaz naar specifieke commerciële producten, processen of diensten of het gebruik van een handelsnaam of bedrijfsnaam is bedoeld ter informatie en voor het gemak van de bezoekers van onze sites en betreft geen aanbeveling, onderschrijving of voorkeur van Valiaz. De standpunten en meningen van schrijvers op onze sites vertegenwoordigen niet per se het standpunt of de mening van Valiaz en mogen ook niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of om producten aan te prijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om juiste en volledige informatie aan te bieden. Maar gezien de duizenden documenten die beschikbaar zijn en die vaak binnen korte tijd geüpload worden, kunnen wij niet garanderen dat er geen fouten in staan. Valiaz doet geen uitspraken of toezeggingen en verleent geen garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid of de toereikendheid van de inhoud van deze website en wijst alle aansprakelijkheid voor fouten en omissies daarin uitdrukkelijk van de hand. Valiaz en haar werknemers en leveranciers verlenen geen enkele stilzwijgende, uitdrukkelijke of wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud van de websites van Valiaz, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, eigendomsgaranties en garanties ten aanzien van courantheid en geschiktheid voor een bepaald doel ter zake van de content die op de websites van Valiaz en op andere gelinkte internetbronnen beschikbaar wordt gesteld. Valiaz aanvaardt geen enkele juridische aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de content die op de website staat vermeld, noch ten aanzien van het optreden van computervirussen in welke vorm dan ook. Valiaz garandeert niet dat het gebruik van bedoelde content geen inbreuk oplevert op de rechten van particulieren.

Beveiliging

Ten behoeve van de beveiliging van deze site en om ervoor te zorgen dat hij voor alle gebruikers beschikbaar blijft, houdt Valiaz toezicht op het netwerkverkeer. Valiaz wil voorkomen dat informatie onbevoegd geüpload of gewijzigd wordt of dat schade aan de site wordt toegebracht. Het is verboden om onbevoegd te trachten de informatie te wijzigen die is opgeslagen op deze website, in de meest brede zin er van. Het is verboden om beveiligingsfuncties te kraken of te omzeilen of om het systeem te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. De betrokken personen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Wanneer uit een controle blijkt dat er mogelijk sprake is van criminele activiteiten, kan het betreffende bewijsmateriaal aan de bevoegde instanties worden overhandigd.